Sobota - --
Niedziela - --
Poniedziałek - --

EGOS
30-06-2011 18:33

Podczas naszych codziennych zakupów mamy do czynienia z ogromną ofertą w gruncie rzeczy podobnych do siebie produktów. Tylko niektóre z nich można jednak określić mianem przyjaznych dla środowiska. Informują nas o tym specjalne EKOZNAKI, które posiadają produkty spełniające wymagania ochrony środowiska. Wybierając takie produkty przyczyniamy się do ochrony wód, gleby i atmosfery.

Dzięki EKOZNAKOM możemy dowiedzieć się, że podczas produkcji wykorzystano surowce wtórne, materiały odnawialne i przyjazne środowisku, a produkt po zużyciu będzie mógł zostać objęty zbiórką selektywną albo poddany recyklingowi. EKOZNAKI informują także o niestosowaniu przy produkcji szkodliwych substancji chemicznych, czy zużyciu mniejszych ilości energii w stosunku do produktów analogicznych. Niektóre z EKOZNAKÓW opisujemy poniżej.

ZNAK EKO przyznawany jest polskim i zagranicznym produktom, które nie powodują negatywnych skutków dla środowiska naturalnego oraz spełniają szereg kryteriów odnoszących się do ochrony zdrowia, środowiska oraz ekonomicznego wykorzystania zasobów.

ZIELONY PUNKT oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych tworzonego w Polsce.

ECOLABEL to oznakowanie ekologiczne w postaci kwiatka. Jest oficjalnym wyróżnieniem UE przyznawanym produktom i usługom wysokiej jakości. Jest świadectwem odpowiedzialności firmy dostarczającej produkty i usługi za stan środowiska.

FAIR TRADE wskazuje na produkty spełniające międzynarodowe kryteria etycznego handlu. System znakowania wykraczający poza aspekty ekologiczne, uwzględniający podłoże społeczne i etyczne produkcji. Dotyczy to przede wszystkim produktów importowanych z krajów ubogich, gdzie oprócz środowiska trzeba chronić ludzi - robotników pracujących dla międzynarodowych koncernów.

FSC Produkty pochodzenia drzewnego (drewno, papier) ze znakiem FSC gwarantują, że materiał wykorzystany przy produkcji pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie ze światowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniu zasad ekonomicznych prowadzenia gospodarki leśnej.

BŁĘKITNY ANIOŁ jest najstarszą tego typu inicjatywą europejską. To niemiecki znak ekologiczny, świadczący o pozytywnej charakterystyce środowiskowej oznaczonego produktu.

NORDIC ECOLABEL (ŁABĘDŹ) Produkty oznaczone tym znakiem charakteryzują się mniejszym negatywnym oddziaływaniem na ludzi i środowisko naturalne niż inne towary z tej samej grupy o takim samym przeznaczeniu.

BEZPIECZNY DLA OZONU oznacza, że produkt nie zawiera związków CFC (chloro-fluoro-carbon), które niszczą warstwę ozonową.

OPAKOWANIE NADAJE SIĘ DO RECYKLINGU Znak informuje, że opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania, czyli recyklingu.

DBAJ O CZYSTOŚĆ Znak informuje, żeby po zużyciu produktu należy wyrzucić opakowanie do kosza, nie zaśmiecając środowiska.